Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

HESMO

 § 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień Towarów prezentowanych na łamach Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.hesmo.pl, dostarczania zamówionych Towarów Użytkownikowi, uiszczania przez Użytkownika Ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Użytkownika do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

2.Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w momencie podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Sklepu Internetowego sklep.hesmo.pl, do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu. Przed zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym sklep.hesmo.pl, należy uważnie zapoznać się z postanowieniami przedmiotowego Regulaminu.

3.Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią materiały poglądowe, których celem jest umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Użytkownikowi, które to różnice mogą wynikać m.in. z innych ustawień monitora Użytkownika, warunków oświetlenia, itp.. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Użytkownika będącego Konsumentem.

4.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.). Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.).

§ 2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy - Sklep Internetowy jest platformą internetową dostępną pod domeną internetową www.sklep.hesmo.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie stwarzające możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, umożliwiającą im zapoznawanie się z Towarami, w tym z Cenami i ich dostępnością oraz zawieranie Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep Internetowy sklep.hesmo.pl, którym jest HESMO Henryk Smolicz, ul. Gawła 12, 67-106 Otyń, woj. lubuskie, e-mail: sklep@hesmo.pl NIP: 925-000-05-14, REGON:006108626
  Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, na dokonanie Zamówienia przez tę osobę wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego drogą elektroniczną, określające rodzaj i liczbę Towarów.
 6. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) zawierana na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.), tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Doręczenie przez Sprzedawcę Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku należy ją interpretować.
 8. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji.
 9. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.
 10. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia. Zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, terminu dostawy oraz kosztów.
 11. Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów Dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 12. Koszty dostawy - opłata za dostawę Towaru do Użytkownika - kwota ta jest wskazana w Sklepie Internetowym podczas dokonywania przez Użytkownika Zamówienia Towaru.

§ 3 Rejestracja

1.Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego na stronach Sklepu Internetowego) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących swym zakresem imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja w Sklepie Internetowym sklep.hesmo.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego sklep.hesmo.pl, są nieodpłatne. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym sklep.hesmo.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych które Użytkownik podał podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

2.Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu, przy czym podanie danych w związku z rejestracją i utrzymaniem konta użytkowania jest dobrowolne ale stanowi warunek rejestracji i utrzymania konta oraz korzystania z jego funkcjonalności. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień, postępowania reklamacyjnego oraz zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień.

3.Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się podając odpowiednie login i hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

4.W celu usunięcia Konta Użytkownika ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta, na adres poczty elektronicznej sklep@hesmo.plwraz z podaniemadresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym sklep.hesmo.pl.

§ 4 Złożenie zamówienia

1.W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.hesmo.pl należy otworzyć witrynę http://sklep.hesmo.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na wskazanej stronie internetowej. Wybór zamawianych przez Użytkownika Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. Koszyk zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej Ceny zamawianych Towarów, terminu dostawy oraz Kosztów dostawy.

2.W trakcie składania Zamówienia – do momentu zatwierdzenia Zamówienia (ikona „Zamawiam i płacę”) – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Towaru i jego ilości. Aby dokonać modyfikacji należy postępować zgodnie z wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej http://sklep.hesmo.pl.

3.W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu oraz naciśnięcie ikony „Zamawiam i płacę”.

4.Złożenie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. Bezpośrednio po technicznie bezbłędnym wpływie Zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik automatycznie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest przesyłane na wskazany przez niego w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej. Przesłanie do Użytkownika informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi moment zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca informuje Użytkownika o wysyłce Towaru za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

5.W przypadku większych Zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

6.Treść zawartej między stronami Umowy Sprzedaż jest przechowywana przez Sprzedawcę w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Każdy Użytkownik ma możliwość bezpośredniego dostępu do swojego Konta („Moje konto”) chronionego hasłem. Po uprzedniej rejestracji Użytkownik może zarządzać danymi i ma wgląd do uprzednio złożonych Zamówień.

§ 5 Ceny Towarów

1.Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.

2.Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. Ceną wiążącą i ostateczną jest Cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Użytkownika na stronie Sklepu Internetowego sklep.hesmo.pl.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie Internetowym sklep.hesmo.pl nie podlegają łączeniu, o ile Sprzedawca nie postanowi inaczej.

§ 6 Formy płatności

 

1.Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4.Należność za zamówione Towary odpowiada sumie ich Cen oraz Kosztów dostawy.

5.Sklep Internetowy sklep.hesmo.pl dopuszcza następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a)Przelew na rachunek bankowy – wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, który zostanie udostępniony Użytkownikowi po złożeniu Zamówienia w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Ceny za zamówiony Towar powiększonej o Koszty dostawy w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

b)Płatność za pobraniem – należność za zamówiony Towar, powiększona o Koszty dostawy, Użytkownik uiszcza kurierowi w momencie odbioru przez Użytkownika zamówionego Towaru dostarczonego na adres wskazany w Zamówieniu. Dokonanie płatności za pobraniem możliwe jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

c)Płatność gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Gawła 12 w Otyniu.

§ 7 Dostawa

1.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sklep internetowy sklep.hesmo.pl nie realizuje przesyłek adresowanych do skrytek pocztowych oraz przesyłek typu poste restante.

2.O realizacji Zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany osobną wiadomością e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.

3.W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, jeżeli Towar znajduje się w magazynie, przewidywany termin dostawy wynosi 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia. W przypadku wyboru formy płatności przelewem na rachunek bankowy – termin dostawy Towaru wynosi 10 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.W przypadku, gdy przynajmniej jeden z zamówionych przez Użytkownika Towarów nie jest dostępny w magazynie w momencie złożenia Zamówienia, Sprzedawca dokonuje wysyłki Towaru w chwili skompletowania całego Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia.

5.W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia z uwagi na niedostępność Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania (odmowy) zrealizowania Zamówienia w części obejmującej Towar niedostępny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany odrębną wiadomością e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów dostawy Towaru w wypadku zdarzeń losowych oraz zdarzeń spowodowanych przez siłę wyższą.

7.Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Użytkownika, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności Użytkownika, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Użytkownika zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem. W razie odmowy podpisania protokołu przez Użytkownika przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Użytkownik otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie Użytkownika, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, Użytkownik ponosi opłaty określone w taryfie przewoźnika.

8.Odebranie przez Użytkownika przesyłki bez zastrzeżeń oznacza, że przewoźnik wykonał swoje zobowiązanie w sposób prawidłowy co powoduje wygaśnięcie roszczeń odszkodowawczych w stosunku do przewoźnika z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. W przypadku braku widocznych naruszeń przesyłki, Użytkownik nie jest uprawniony do jej rozpakowania przed dokonaniem potwierdzenia odbioru Towaru.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1.Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru.

2.Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed jego upływem. W oświadczeniu Użytkownik powinien wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca po otrzymaniu Towaru dokona wpłaty środków pieniężnych, które uprzednio otrzymał od Użytkownika w ramach zawartej Umowy Sprzedaży.

3.W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu zamówionego Towaru w stanie niepogorszonym, bez śladów użytkowania.

5.Towary oferowane przez Sklep Internetowy sklep.hesmo.pl, należą do gamy produktów łamliwych i delikatnych, z tego też względu Użytkownik powinien obchodzić się z nim z zachowaniem najwyższej staranności. Zwracany przez Użytkownika Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób chroniący go przed uszkodzeniami podczas transportu - Sprzedawca zaleca wykorzystanie w tym celu oryginalnego opakowania Towaru - z wszystkimi elementami wyposażenia.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (na podstawie art. 38).

Braku prawa do odstąpienia od umowy występuje w przypadkach, gdy towarem są meble, oprawy oświetleniowe wykonywane na zamówienie klienta.

§ 9 Reklamacje

1.W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacje będą rozpoznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176).

2.W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami reklamacje będą rozpoznawane na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.

3.Treść reklamacji powinna zawierać dane Użytkownika i nazwę nabytego Towaru a ponadto dowód zakupu, wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji oraz żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową lub żądanie nieodpłatnej naprawy albo wymiany Towaru na nowy.

4.Jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu Użytkownika w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności lub gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy, Użytkownik ma prawo domagać się stosownego obniżenia Ceny albo odstąpić od umowy.

5.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika.

6.Reklamację należy przesłać na adres HESMO Henryk Smolicz, ul. Gawła 12, 67-106 Otyń; za pośrednictwem faksu nr +48 796 74 91 50lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ola@hesmo.pl.

7.Koszty wysyłki reklamowanego Towaru ponosi Użytkownik.

8.Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki Towaru poniesionych przez Użytkownika w przypadku uwzględnienia reklamacji.

9.Użytkownik traci uprawnienia wynikające z tytułu reklamacji, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia przez Użytkownika niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży nie zawiadomił o tym fakcie Sprzedawcy. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest przesłanie zawiadomienia przed jego upływem.

10.Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Użytkownikowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

§ 10 Gwarancja

1.Sprzedawca udziela Użytkownikowi gwarancji na zakupiony Towar na okres 24 miesięcy, począwszy oddnia wydania Towaru Użytkownikowi.

2.Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyny tkwiącej w Towarze tj. w szczególności wady fabryczne, usterki wynikłe z błędów konstrukcyjnych, złego wykonania lub wad materiałowych.

3.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku użytkowania Towaru w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

§ 11 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych Użytkownika jest HESMO Henryk Smolicz, ul. Gawła 12, 67-106 Otyń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HESMO Henryk Smolicz, ul. Gawła 12, 67-106 Otyń, numer NIP: 925-000-05-14, REGON:006108626, e-mail: biuro@hesmo.pl, ze stałym miejscem wykonywania działalności przy ul. Gawła 12, 67-106 Otyń.
 2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a przechowywanie danych osobowych Użytkowników ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celach:

1) realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO

2) marketingowych, na podstawie wyrażonej zgody przez Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim Użytkownik wyrazi zgodę jego dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, a także wykonywania połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego.

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO niepodanie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności może skutkować utrudnieniem lub brakiem możliwości w zawarciu umowy bądź realizacji zamówienia. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Użytkownik może podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeżeli Administratora uprawnia do takiego działania obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrażona przez Użytkownika zgoda. Celem takiego działania jest określenie preferencji Użytkownika, a także produktów i usług odpowiadających Użytkownikowi w jak najpełniejszy sposób.
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na serwerach, które zapewniają ich pełne bezpieczeństwo, a dostęp do nich posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Sklepu. Administrator ma prawo udostępnić dane Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Ponadto Administrator ma prawo przekazać dane osobowe Użytkownika jeżeli będzie to konieczne do wykonania usługi, dostarczenia zamówienia Przekazywanie danych osobowych Użytkownika dokonywane będzie wyłącznie:

1) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

2) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;

3) dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych działających na zlecenie Administratora;

4) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, organizacyjne działających na zlecenie Administratora.

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia i wykonania umowy, a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie podnieść może Administrator, a także jakie można podnieść wobec Administratora. W przypadku, gdy przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie udzielonej zgody, tj. wskazanych w ust. 3 pkt 2, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych w tym celu.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO. Ponadto Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje Administrator, a także sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, ma On prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

§ 12 Postanowienia końcowe

1.W sytuacji uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

2.Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z zapisami Regulaminu, rozumie jego treśćoraz w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

5.Do Zamówień złożonych przez Użytkowników przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu obowiązującego w chwili ich złożenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

Informacje o plikach cookie.

Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 • w przeglądarce Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • W przegladarce Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • w przeglądarce Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • w przeglądarce Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
 • w przeglądarce Safarii http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Sklep internetowy od home.pl